OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndap.dll

Thể loại: Miscellanea
Mô tả: Data Analysis and Process
Kích thước tập tin: 165.35 Kb
Ngày tập tin: 30.03.2014 21:00
Tập tin phiên bản: 9,1,0,4550
Nội bộ tên: dap
Tên file gốc: dap.dll
Tên sản phẩm: Kingsoft Office
Sản phẩm phiên bản: 9,1,0,4550
Tên công ty: Zhuhai Kingsoft Office Software Co.,Ltd
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dap.dll:


Sao chép tập tin dap.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dap.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dap.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dap.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dap.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dap.dll 8,1,0,3020
349kb.
Data Analysis and Process03.11.2011

dap:
a3dapi.dll 3.02
452kb.
Aureal A3D API DLL17.08.2001
msdaprsr.dll 2.81.1132.0 (xpsp.080413-0852)
16kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Persistence Services Resources13.04.2008
msdaprst.dll 2.81.1132.0 (xpsp.080413-0852)
196kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Persistence Services14.04.2008
msdaps.dll 2.81.1132.0 (xpsp.080413-0852)
200kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Interface Proxies/Stubs14.04.2008
wldap32.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
168kb.
Win32 LDAP API DLL14.04.2008
hdaprop.dll 5.10.01.5012 built by: WinDDK
28kb.
High Definition Audio Property Page v1.0a24.03.2005
msdaprsr.dll 2.82.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
20kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Persistence Services Resources24.03.2005
msdaprst.dll 2.82.3959.0 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
360kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Persistence Services17.02.2007
msdaps.dll 2.82.3959.0 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
352kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Interface Proxies/Stubs17.02.2007
wldap32.dll 5.2.3790.4550 (srv03_sp2_qfe.090713-1210)
391kb.
Win32 LDAP API DLL14.07.2009
wmsdaprsr.dll 2.82.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
16kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Persistence Services Resources24.03.2005
wmsdaprst.dll 2.82.3959.0 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
208kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Persistence Services17.02.2007
wmsdaps.dll 2.82.3959.0 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
212kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Interface Proxies/Stubs17.02.2007
wwldap32.dll 5.2.3790.4550 (srv03_sp2_qfe.090713-1210)
176kb.
Win32 LDAP API DLL14.07.2009
idapi32.dll 5.2.0.2
576kb.
Borland Database Engine20.08.2002
idapinst.dll 5.2.0.2
112kb.
Borland Database Engine20.08.2002
msdapml.dll 11.0.7807.0
159kb.
SharePoint Portal Server executable26.10.2006
wldap32.dll 5.00.2168.1
156kb.
Win32 LDAP API DLL20.10.2000
msdaprsr.dll 2.10.3711.0
5kb.
Microsoft Persistence OLE DB Provider 2.0 Resource DLL12.01.1999
msdaprst.dll 2.10.3711.0
168kb.
Microsoft Persistence OLE DB Provider 2.012.01.1999
Send message