OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndbghelp32.dll

Thể loại: Assassin`s Creed III
Mô tả: Windows Image Helper
Kích thước tập tin: 1.03 Mb
Ngày tập tin: 14.10.2012 19:16
Tập tin phiên bản: 6.11.0001.402 (debuggers(dbg).090130-1553)
Nội bộ tên: DBGHELP.DLL
Tên file gốc: DBGHELP.DLL
Tên sản phẩm: Debugging Tools for Windows(R)
Sản phẩm phiên bản: 6.11.0001.402
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dbghelp32.dll:


Sao chép tập tin dbghelp32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dbghelp32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dbghelp32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dbghelp32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dbghelp32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


dbghelp:
dbghelp.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
625kb.
Windows Image Helper14.04.2008
dbghelp.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
1245kb.
Windows Image Helper25.03.2005
wdbghelp.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
650kb.
Windows Image Helper24.03.2005
dbghelp.dll 6.11.0001.402 (debuggers(dbg).090130-1553)
1055kb.
Windows Image Helper30.01.2009
dbghelp (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
834kb.
Windows Image Helper21.11.2010
dbghelp.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
834kb.
Windows Image Helper21.11.2010
dbghelp (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1062kb.
Windows Image Helper21.11.2010
dbghelp.dll 6.9.0003.113 (debuggers(dbg).080320-1812)
1312kb.
Windows Image Helper22.02.2011
dbghelp.dll 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920)
479kb.
Windows Image Helper26.09.2003
dbghelp (2).dll 6.1.0017.2 (DbgBuild.030121-2003)
747kb.
Windows Image Helper10.08.2005
dbghelp.dll 6.12.0002.633 (debuggers(dbg).100201-1203)
1185kb.
Windows Image Helper14.09.2012
dbghelp.dll 6.7.0005.0 (debuggers(dbg).070215-1229)
1015kb.
Windows Image Helper12.06.2012
dbghelp.dll 6.11.0001.404 (debuggers(dbg).090225-1745)
1055kb.
Windows Image Helper24.09.2012
dbghelp.dll 6.5.0003.7 (vbl_core_fbrel(jshay).050527-1915)
1015kb.
Windows Image Helper02.11.2011
dbghelp.dll 6.10.0003.233 (debuggers(dbg).080908-1333)
1045kb.
Windows Image Helper09.10.2012
dbghelp.dll 6.3.0017.0 (DbgBuild.040415-1850)
918kb.
Windows Image Helper25.10.2012
dbghelp (2).dll 6.8.0004.0 (debuggers(dbg).070515-1751)
1021kb.
Windows Image Helper16.02.2012
dbghelp.dll 6.3.0011.3 (DbgBuild.040120-1256)
874kb.
Windows Image Helper04.03.2004
dbghelp.dll 6.6.0003.5 (vbl_core_fbrel(DrewB).051021-1446)
994kb.
Windows Image Helper10.05.2009
Send message