OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndcc70.dll

Thể loại: Delphi 7 Studio Enterprise
Mô tả: Delphi Pascal Compiler
Kích thước tập tin: 0.8 Mb
Ngày tập tin: 20.08.2002 18:38
Tập tin phiên bản: 7.0.4.453
Nội bộ tên: DCC32
Tên sản phẩm: Borland Delphi/C++Builder (Enterprise Edition)
Sản phẩm phiên bản: 7.0.4.453
Tên công ty: Borland Software Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt dcc70.dll:


Sao chép tập tin dcc70.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dcc70.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dcc70.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dcc70.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dcc70.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dcc70.dll 7.0.8.1
824kb.
Delphi Pascal Compiler22.04.2004

dcc:
dccore.dll 1.5.197.0
1757kb.
09.02.2011
dcc32.exe 7.0.8.1
737kb.
Delphi Pascal Compiler14.09.2012
dccea252-c4a3-41ec-a6bd-c05175242006.dll
12kb.
03.03.2009
dccea252-c4a3-41ec-a6bd-c05175242006.dll
10kb.
12.10.2006
ffdbdcca-76b9-4a0f-89b8-0ce9a14487c5.dll
16kb.
30.01.2006
ddccomimplementationsdesktop.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
52kb.
DdcComImplementationsDesktop12.04.2018
Send message