OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndcrawrap.dll

Thể loại: GPSoftware
Mô tả: Raw Digital Camera Plugin
Raw Digital Camera plugin for Directory Opus (http://www.dopus.com)
Kích thước tập tin: 1.02 Mb
Ngày tập tin: 21.06.2012 10:00
Tập tin phiên bản: 2, 4, 0, 0
Nội bộ tên: Raw Digital Camera
Tên file gốc: dcrawrap.dll
Tên sản phẩm: dcrawrap plugin
Sản phẩm phiên bản: 10, 0, 5, 2
Tên công ty: http://www.PretentiousName.com
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dcrawrap.dll:


Sao chép tập tin dcrawrap.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dcrawrap.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dcrawrap.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dcrawrap.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dcrawrap.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dcrawrap (2).dll 2, 4, 0, 0
848kb.
Raw Digital Camera Plugin
Raw Digital Camera plugin for Directory Opus (http://www.dopus.com)
21.06.2012
Send message