OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndefault (2).ini

Thể loại: Thief 3
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 61.53 Kb
Ngày tập tin: 24.08.2004 09:12
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt default (2).ini:


Sao chép tập tin default (2).ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu default (2).ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép default (2).ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép default (2).ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 default (2).ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
default (2).ini 24.05.2005
default (2).ini 01.02.2001
default (2).ini 07.09.2007
default (3).ini 17.06.2004
default (4).ini 24.12.2006
default (5).ini 26.09.2006
default (6).ini 26.09.2006
default (7).ini 18.09.2006
default (8).ini 23.06.2003
default.cfg 20.10.2012
default.cfg 26.06.2005
default.cfg 22.02.2004
default.cfg 19.03.2003
default.cfg 06.03.2003
default.dll 12.10.2001
default.ini 25.09.2012
default.ini 16.06.2006
default.ini 17.05.2010
default.ini 21.10.2012
default.ini 31.03.2008
Send message