OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndefault.ini

Thể loại: Open Server
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 1.23 Kb
Ngày tập tin: 21.10.2012 00:38
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt default.ini:


Sao chép tập tin default.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu default.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép default.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép default.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 default.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
default (2).ini
9kb.
24.05.2005
default (2).ini
11kb.
01.02.2001
default (2).ini
11kb.
07.09.2007
default (2).ini
62kb.
24.08.2004
default (3).ini
68kb.
17.06.2004
default (4).ini
17kb.
24.12.2006
default (5).ini
11kb.
26.09.2006
default (6).ini
22kb.
26.09.2006
default (7).ini
27kb.
18.09.2006
default (8).ini
8kb.
23.06.2003
default.cfg
1kb.
20.10.2012
default.cfg
2kb.
26.06.2005
default.cfg
4kb.
22.02.2004
default.cfg
6kb.
19.03.2003
default.cfg
0kb.
06.03.2003
default.dll
116kb.
12.10.2001
default.ini
5kb.
25.09.2012
default.ini
1kb.
16.06.2006
default.ini
0kb.
17.05.2010

default:
defaultlocationcpl (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
216kb.
Default Location Control Panel21.11.2010
defaultlocationcpl.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
216kb.
Default Location Control Panel21.11.2010
defaultlocationcpl (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
229kb.
Default Location Control Panel21.11.2010
defaultlocationcpl.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
229kb.
Default Location Control Panel21.11.2010
tdefaultfontdialogcaptionmedium.ini
0kb.
12.06.2012
tdefaultfontdialogcaptionsmall.ini
0kb.
12.06.2012
tdefaultfontdialog_.ini
0kb.
12.06.2012
tdefaultfont.ini
0kb.
12.06.2012
tdefaultfontname.ini
0kb.
12.06.2012
operaprefs_default.ini
0kb.
03.10.2012
oledefaulthandler.dll 8,1,0,3020
237kb.
Kingsoft Office oledefaulthandler03.11.2011
phx_default.dll 1.0.5.8
132kb.
Phoenix Default plugin DLL
This is a default plugin for the API of Phoenix and higher. Can be distributed and modifyed under GNU GPL 2. You can use the source code in your projects.
27.08.2011
plasma_animator_default.dll
43kb.
08.10.2012
my_print_defaults.exe 5.5.25a.0
3381kb.
08.10.2012
spaxdefaultgeometryrep.dll 22.0.0.11187
13kb.
SPAXGeometryRep27.09.2012
spaxdefaultheaderexporter.dll 22.0.0.11187
22kb.
SPAXDefaultHeaderRep27.09.2012
defaults.dll 18.0.11415.100
60kb.
14.08.2011
wosbr_default.dll
430kb.
26.07.2011
Send message