OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndefaultgame.ini

Thể loại: XCOM
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 6.16 Kb
Ngày tập tin: 09.10.2012 04:00
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt defaultgame.ini:


Sao chép tập tin defaultgame.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu defaultgame.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép defaultgame.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép defaultgame.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 defaultgame.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
defaultgame.ini
11kb.
09.10.2012
defaultgame.ini
62kb.
01.12.2008
defaultgame.ini
41kb.
18.11.2008
defaultgame.ini
32kb.
15.06.2009
defaultgame.ini
3kb.
11.02.2008
defaultgame.ini
71kb.
11.02.2009
defaultgame.ini
32kb.
19.08.2009
defaultgame.ini
1kb.
17.03.2009
defaultgame.ini
9kb.
22.10.2009
defaultgamecore.ini
97kb.
09.10.2012
defaultgamedata.ini
16kb.
09.10.2012
defaultgametypesettings.ini
0kb.
01.12.2008
Send message