OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndefaults.dll

Thể loại: Nuance
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 60.35 Kb
Ngày tập tin: 14.08.2011 23:26
Tập tin phiên bản: 18.0.11415.100
Nội bộ tên: DEFAULTS.DLL
Tên file gốc: DEFAULTS.DLL
Tên sản phẩm: Nuance OmniPage Capture SDK
Sản phẩm phiên bản: 18.0
Tên công ty: Nuance Communications, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt defaults.dll:


Sao chép tập tin defaults.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu defaults.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép defaults.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép defaults.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 defaults.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
defaults (2).ini
2kb.
16.02.2009
defaults.dll 18.0.11120.100
53kb.
27.06.2011
defaults.ini
30kb.
27.09.2002
defaultscoring.ini
0kb.
01.12.2008
defaultserveroptions.ini
1kb.
28.01.2008
defaultsettings.ini
0kb.
03.06.2009
defaultstat.ini
29kb.
09.10.2012
defaultstealable.ini
0kb.
09.10.2012

defaults:
my_print_defaults.exe 5.5.25a.0
3381kb.
08.10.2012
my_print_defaults (2).exe 5.5.28.0
3381kb.
29.08.2012
my_print_defaults.exe 5.5.27.3527
2705kb.
07.09.2012
my_print_defaults (3).exe
1692kb.
12.07.2012
defaultinputdefaults.ini
0kb.
18.09.2007
defaultweapondefaults.ini
0kb.
18.09.2007
computerdefaults.exe 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
36kb.
Set Program Access and Computer Defaults Control Panel27.01.2015
windows.ui.appdefaults.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
250kb.
App Defaults UX12.04.2018
Send message