OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndemo_lvu_04.ini

Thể loại: Tom Clancy\'s Rainbow Six Vegas
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.13 Kb
Ngày tập tin: 05.01.2008 10:22
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt demo_lvu_04.ini:


Sao chép tập tin demo_lvu_04.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu demo_lvu_04.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép demo_lvu_04.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép demo_lvu_04.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 demo_lvu_04.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


demo:
java_crw_demo.dll 6.0.200.2
20kb.
Java(TM) Platform SE binary03.07.2012
demoplayer.dll
88kb.
14.11.2003
oxygen-demo.exe
253kb.
08.10.2012
demo32.exe 7.53, 100, 1011
492kb.
DemoShield Player29.09.2005
java_crw_demo.dll 6.0.310.5
14kb.
Java(TM) Platform SE binary07.05.2012
java_crw_demo (2).dll 7.0.60.23
28kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
java_crw_demo.dll 7.0.60.23
28kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
demo.ini
3kb.
31.03.2008
e3demo.cfg
1kb.
10.10.2007
autotesttimedemo.cfg
0kb.
01.03.2007
demo_theatre_04.ini
0kb.
05.01.2008
fifa10demo.exe
6669kb.
01.09.2009
defaultdemocompat.ini
2kb.
06.10.2007
demo.exe 1, 0, 0, 1
868kb.
GAME MFC Application25.06.1998
devexpress.demodata.v11.2.core.dll 11.2.11.0
59kb.
DevExpress.DemoData.Core16.11.2015
devexpress.demodata.v11.2.dll 11.2.11.0
6268kb.
DevExpress.DemoData16.11.2015
devexpress.demoreports.v11.2.dll 11.2.11.0
704kb.
DevExpress.DemoReports16.11.2015
advancedemojids.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
140kb.
"AdvancedEmojiDS.DYNLINK"12.04.2018
Send message