OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndifxapi (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Driver Install Frameworks for API library module
Kích thước tập tin: 308.5 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:15
Tập tin phiên bản: 2.1
Nội bộ tên: DIFxAPI
Tên file gốc: DIFxAPI.dll
Tên sản phẩm: Driver Install Frameworks API (DIFxAPI)
Sản phẩm phiên bản: 2.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt difxapi (2).dll:


Sao chép tập tin difxapi (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu difxapi (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép difxapi (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép difxapi (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 difxapi (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
difxapi (2).dll 2.1
493kb.
Driver Install Frameworks for API library module14.07.2009
difxapi (2).dll 2.1
513kb.
Driver Install Frameworks for API library module02.11.2006
difxapi (2).dll 2.1
312kb.
Driver Install Frameworks for API library module02.11.2006
difxapi (2).dll 2.1
672kb.
Driver Install Frameworks for API library module26.02.2008
difxapi (2).dll 2.0
323kb.
Driver Install Frameworks for API library module11.04.2007
difxapi (2).dll 2.1
689kb.
Driver Install Frameworks for API library module21.10.2009
difxapi (2).dll 2.1.1
317kb.
Driver Install Frameworks for API library module01.09.2011
difxapi (3).dll 2.1
316kb.
Driver Install Frameworks for API library module25.12.2011
difxapi (8).dll 2.01
329kb.
Driver Install Frameworks for API library module17.11.2005
difxapi.dll 2.1.1
519kb.
Driver Install Frameworks for API library module26.08.2008
difxapi.dll 2.01
405kb.
Driver Install Frameworks for API library module11.04.2007
difxapi.dll 2.1
507kb.
Driver Install Frameworks for API library module25.12.2011
difxapi.dll 2.1
363kb.
Driver Install Frameworks for API library module12.04.2018
Send message