OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndim.exe

Thể loại: Corel Office
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 152.36 Kb
Ngày tập tin: 22.11.2011 11:28
Tập tin phiên bản: 8.0.0.318
Nội bộ tên: DIM
Tên file gốc: DIM.exe
Tên sản phẩm: Corel Common Framework
Sản phẩm phiên bản: 8.0.0.318
Tên công ty: Corel Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dim.exe:


Sao chép tập tin dim.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dim.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dim.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dim.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dim.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dimap.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
43kb.
Microsoft DirectInput Mapper17.08.2001
dimap.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
97kb.
Microsoft DirectInput Mapper24.03.2005
dimap.dll 5.1.2600.881 built by: Lab06_N(mmbuild)
43kb.
Microsoft DirectInput Mapper30.10.2001
dimap.dll 4.08.01.0881
92kb.
Microsoft DirectInput Mapper30.10.2001
dimm.dll 5.00.2210.1
85kb.
Active IMM Server DLL31.01.2000
dimsjob (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
40kb.
DIMS Job DLL14.07.2009
dimsjob (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
33kb.
DIMS Job DLL14.07.2009
dimsjob.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
43kb.
DIMS Job DLL12.04.2018
dimsntfy.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
19kb.
DIMS Notification Handler14.04.2008
dimsntfy.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
28kb.
DIMS Notification Handler17.02.2007
dimsroam (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
44kb.
Key Roaming DIMS Provider DLL14.07.2009
dimsroam (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
36kb.
Key Roaming DIMS Provider DLL14.07.2009
dimsroam.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
39kb.
Key Roaming DIMS Provider DLL14.04.2008
dimsroam.dll 5.2.3790.4550 (srv03_sp2_qfe.090713-1210)
63kb.
Key Roaming DIMS Provider DLL14.07.2009
dimsroam.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
46kb.
Key Roaming DIMS Provider DLL12.04.2018

dim:
d3dim.dll 5.1.2600.0
426kb.
Microsoft Direct3D17.08.2001
d3dim700.dll 5.03.2600.5512
805kb.
Microsoft Direct3D14.04.2008
midimap.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
19kb.
Microsoft MIDI Mapper14.04.2008
mprdim.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
52kb.
Dynamic Interface Manager14.04.2008
midimap.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
26kb.
Microsoft MIDI Mapper24.03.2005
mprdim.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
90kb.
Dynamic Interface Manager17.02.2007
wd3dim.dll 5.2.3790.3959
370kb.
Microsoft Direct3D17.02.2007
wd3dim700.dll 5.3.3790.1830
816kb.
Microsoft Direct3D24.03.2005
wdimap.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
42kb.
Microsoft DirectInput Mapper25.03.2003
wdimsntfy.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
19kb.
DIMS Notification Handler17.02.2007
wdimsroam.dll 5.2.3790.4550 (srv03_sp2_qfe.090713-1210)
40kb.
Key Roaming DIMS Provider DLL14.07.2009
wmidimap.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
19kb.
Microsoft MIDI Mapper24.03.2005
wmprdim.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
53kb.
Dynamic Interface Manager17.02.2007
mdimon.dll 12.3.4518.1014
30kb.
Microsoft® Document Imaging26.10.2006
Send message