OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndocsvw32 (2).exe

Thể loại: GPSoftware
Mô tả: Directory Opus ActiveX Proxy
Part of the Directory Opus ActiveX plugin
Kích thước tập tin: 266.65 Kb
Ngày tập tin: 21.06.2012 10:00
Tập tin phiên bản: 3, 1, 0, 19
Nội bộ tên: docsview
Tên file gốc: docsview.exe
Tên sản phẩm: Directory Opus ActiveX Proxy
Sản phẩm phiên bản: 10, 0, 5, 2
Tên công ty: www.pretentiousname.com
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt docsvw32 (2).exe:


Sao chép tập tin docsvw32 (2).exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu docsvw32 (2).exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép docsvw32 (2).exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép docsvw32 (2).exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 docsvw32 (2).exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


docsvw:
docsvw64.exe 3, 1, 0, 19
310kb.
Directory Opus ActiveX Proxy
Part of the Directory Opus ActiveX plugin
21.06.2012
Send message