OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndopus.exe

Thể loại: GPSoftware
Mô tả: Directory Opus 10
Kích thước tập tin: 16.9 Mb
Ngày tập tin: 21.06.2012 10:10
Tập tin phiên bản: 4, 0, 3, 14
Nội bộ tên: dopus
Tên file gốc: dopus.exe
Tên sản phẩm: Directory Opus
Sản phẩm phiên bản: 10, 0, 5, 3
Tên công ty: GP Software
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dopus.exe:


Sao chép tập tin dopus.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dopus.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dopus.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dopus.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dopus.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dopus (2).exe 4, 0, 3, 14
13013kb.
Directory Opus 1021.06.2012
dopusbch (2).dll 8, 0, 1, 1
285kb.
Brainchild, A 32 bit editor control.
A 32 bit, syntax coloring, multi-level undo/redo editor control.
21.06.2012
dopusbch.dll 8, 0, 1, 1
330kb.
Brainchild, A 32 bit editor control.
A 32 bit, syntax coloring, multi-level undo/redo editor control.
21.06.2012
dopushlp (2).dll 4, 0, 1, 1
368kb.
Directory Opus 10 Helper Library21.06.2012
dopushlp.dll 4, 0, 1, 1
418kb.
Directory Opus 10 Helper Library21.06.2012
dopuslib (2).dll 4, 0, 3, 11
1042kb.
Directory Opus 10 Support Library21.06.2012
dopuslib.dll 4, 0, 3, 11
1338kb.
Directory Opus 10 Support Library21.06.2012
dopuslib32.dll 1, 0, 1, 1
356kb.
Directory Opus 10 WoW32on64 Support Library21.06.2012
dopusrt (2).exe 4, 0, 0, 12
338kb.
Directory Opus Helper Application
Shell launcher for Directory Opus
21.06.2012
dopusrt.exe 4, 0, 0, 12
340kb.
Directory Opus Helper Application
Shell launcher for Directory Opus
21.06.2012
Send message