OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndreamweaver.exe

Thể loại: Macromedia Dreamweaver 8
Mô tả: Dreamweaver 8
Experience Matters
Kích thước tập tin: 13.93 Mb
Ngày tập tin: 13.09.2012 16:51
Tập tin phiên bản: 8.0.0.2734
Nội bộ tên: Dreamweaver 8
Tên file gốc: Dreamweaver.exe
Tên sản phẩm: Macromedia Dreamweaver 8
Sản phẩm phiên bản: 8.0.0.2734
Tên công ty: Macromedia, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dreamweaver.exe:


Sao chép tập tin dreamweaver.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dreamweaver.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dreamweaver.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dreamweaver.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dreamweaver.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dreamweaver.exe 12.0.0.5808
17793kb.
Adobe Dreamweaver CS602.10.2016
dreamweaverctrls.dll 1.0.0.0
40kb.
Macromedia Dreamweaver MX custom controls for .NET30.08.2005
Send message