OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênds32gt.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Microsoft Data Access - ODBC Driver Setup Generic Thunk
Kích thước tập tin: 20 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 19:54
Tập tin phiên bản: 3.526.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: DS32GT
Tên file gốc: DS32GT
Tên sản phẩm: Microsoft Data Access Components
Sản phẩm phiên bản: 3.526.1830.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt ds32gt.dll:


Sao chép tập tin ds32gt.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ds32gt.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ds32gt.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ds32gt.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ds32gt.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ds32gt (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
28kb.
ODBC Driver Setup Generic Thunk14.07.2009
ds32gt (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
20kb.
ODBC Driver Setup Generic Thunk14.07.2009
ds32gt.dll 3.525.1132.0 (xpsp.080413-0852)
16kb.
Microsoft Data Access - ODBC Driver Setup Generic Thunk14.04.2008
ds32gt.dll 3.510.3711.0
6kb.
Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk11.01.1999
ds32gt.dll 3.510.3002.13
6kb.
Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk16.06.2003
Send message