OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndsdmoprp.dll

Thể loại: Raven Squad
Mô tả: Pбgina de propiedades de efectos DirectSound
Kích thước tập tin: 480 Kb
Ngày tập tin: 11.12.2002 22:14
Tập tin phiên bản: 5.3.0000000.900 built by: DIRECTX
Nội bộ tên: DirectSound Effects Property Pages
Tên file gốc: dsdmoprp.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.3.0000000.900
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dsdmoprp.dll:


Sao chép tập tin dsdmoprp.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dsdmoprp.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dsdmoprp.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dsdmoprp.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dsdmoprp.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dsdmoprp.dll 5.3.2600.5512 (xpsp.080413-0845) 14.04.2008
dsdmoprp.dll 5.3.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447) 24.03.2005
dsdmoprp.dll 4.09.00.0900 11.12.2002
Send message