OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndsetup.dll

Thể loại: Battlefield
Mô tả: Direct driver preloader
Kích thước tập tin: 91.82 Kb
Ngày tập tin: 01.12.2012 17:08
Tập tin phiên bản: 4.9.0.0904
Nội bộ tên: dsetup.dll
Tên file gốc: dsetup.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® DirectX for Windows®
Sản phẩm phiên bản: 4.9.0.0904
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dsetup.dll:


Sao chép tập tin dsetup.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dsetup.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dsetup.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dsetup.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dsetup.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dsetup (2).dll 13.07.2010
dsetup (2).dll 4.06.02.0436 08.01.1999
dsetup (2).dll 4.06.00.0318 29.07.1998
dsetup (2).dll 4.04.00.0069 21.02.1997
dsetup (2).dll 4.04.00.0068 10.09.1996
dsetup (3).dll 1.2 01.11.2009
dsetup.dll 23.08.2010
dsetup.dll 4.9.0.0904 26.10.2012
dsetup.dll 4.9.0.0904 11.08.2008
dsetup.dll 4.9.0.0904 30.03.2011
dsetup.dll 4.09.00.0904 08.07.2004
dsetup.dll 4.9.0.0904 30.11.2012
dsetup.dll 4.08.01.0881 30.10.2001
dsetup.dll 4.03.00.1096 27.05.1996
dsetup.dll 4.09.00.0902 14.04.2009
dsetup.dll 4.09.00.0904 01.04.2005
dsetup.dll 30.03.2007
dsetup.dll 4.9.0.0904 27.10.2008
dsetup.dll 4.07.00.0700 14.08.2000
dsetup.dll 4.9.0.0904 16.12.2012
Send message