OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndsetup32.dll

Thể loại: miscellanea
Mô tả: Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits
Kích thước tập tin: 1.72 Mb
Ngày tập tin: 30.11.2012 13:58
Tập tin phiên bản: 4.9.0.0904
Nội bộ tên: dsetup32.dll
Tên file gốc: dsetup32.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® DirectX para Windows®
Sản phẩm phiên bản: 4.9.0.0904
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dsetup32.dll:


Sao chép tập tin dsetup32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dsetup32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dsetup32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dsetup32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dsetup32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dsetup32 (2).dll 4.06.02.0436
56kb.
DirectX Setup - 32-bit piece08.01.1999
dsetup32 (2).dll 4.06.00.0318
51kb.
DirectX Setup - 32-bit piece29.07.1998
dsetup32.dll 4.9.0.0904
1652kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits26.10.2012
dsetup32.dll 4.9.0.0904
1655kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits11.08.2008
dsetup32.dll 4.9.0.0904
1529kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits30.03.2011
dsetup32.dll 4.09.00.0904
2190kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits08.07.2004
dsetup32.dll 4.9.0.0904
1652kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits01.12.2012
dsetup32.dll 4.08.01.0901
1857kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits06.05.2002
dsetup32.dll 4.9.0.0904
1634kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits30.03.2007
dsetup32.dll 4.9.0.0904
1653kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits27.10.2008
dsetup32.dll 4.07.00.0700
191kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits14.08.2000
dsetup32.dll 4.9.0.0904
1632kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits16.12.2012
dsetup32.dll 4.9.0.0904
2196kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits25.01.2007
dsetup32.dll 4.09.00.0900
1928kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits28.12.2012
dsetup32.dll 4.9.0.0904
1634kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits08.08.2008
dsetup32.dll 4.9.0.0904
2193kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits29.09.2005
dsetup32.dll 4.09.00.0902
1932kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits23.10.2003
dsetup32.dll 4.9.0.0904
2196kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits31.03.2006
dsetup32.dll 4.08.00.0400
1731kb.
Instalaciуn de DirectX: parte de 32 bits14.12.2000

dsetup:
wntdsetup.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
84kb.
NT5DS17.02.2007
dsetup (2).dll
23kb.
13.07.2010
dsetup (3).dll 1.2
9kb.
-=[wildcard - epilogue only]=- ----01.11.2009
dsetup.dll
17kb.
23.08.2010
dsetup.dll 4.9.0.0904
92kb.
Direct driver preloader26.10.2012
dsetup.dll 4.9.0.0904
95kb.
Direct driver preloader11.08.2008
dsetup.dll 4.9.0.0904
93kb.
Direct driver preloader30.03.2011
dsetup.dll 4.09.00.0904
62kb.
Direct driver preloader08.07.2004
ctdsetup.dll 1.00.1
11kb.
CTDSETUP25.10.1996
dsetup.dll 4.9.0.0904
88kb.
Direct driver preloader30.11.2012
dsetup16 (2).dll
63kb.
08.01.1999
dsetup (2).dll 4.06.02.0436
133kb.
Direct driver preloader08.01.1999
dsetup.dll 4.9.0.0904
92kb.
Direct driver preloader01.12.2012
Send message