OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndskquota.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Windows Shell Disk Quota Support DLL
Kích thước tập tin: 146.5 Kb
Ngày tập tin: 09.06.2009 15:47
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.4525 (srv03_sp2_qfe.090608-1628)
Nội bộ tên: DSKQUOTA
Tên file gốc: DSKQUOTA.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.4525
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt dskquota.dll:


Sao chép tập tin dskquota.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dskquota.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dskquota.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dskquota.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dskquota.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dskquota (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
113kb.
Windows Shell Disk Quota Support DLL14.07.2009
dskquota (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
85kb.
Windows Shell Disk Quota Support DLL14.07.2009
dskquota.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
91kb.
Windows Shell Disk Quota Support DLL14.04.2008
dskquota.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
127kb.
Windows Shell Disk Quota Support DLL12.04.2018

dskquota:
wdskquota.dll 5.2.3790.4525 (srv03_sp2_qfe.090608-1628)
90kb.
Windows Shell Disk Quota Support DLL09.06.2009
Send message