OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndsound3d.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: DirectSound3D LUT
Kích thước tập tin: 1.24 Mb
Ngày tập tin: 24.03.2005 19:54
Tập tin phiên bản: 5.3.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: DirectSound3D LUT
Tên file gốc: dsound3d.dll
Tên sản phẩm: Microsoft(R) Windows(R) Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.3.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt dsound3d.dll:


Sao chép tập tin dsound3d.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dsound3d.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dsound3d.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dsound3d.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dsound3d.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dsound3d.dll 5.3.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
1264kb.
DirectSound3D LUT14.04.2008
dsound3d.dll 5.3.0000000.900 built by: DIRECTX
1264kb.
DirectSound3D LUT11.12.2002
dsound3d.dll 4.09.00.0900
1300kb.
DirectSound3D LUT11.12.2002

dsound:
dsound.dll 5.3.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
359kb.
DirectSound14.04.2008
dsound.dll 5.3.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
636kb.
DirectSound17.02.2007
wdsound.dll 5.3.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
353kb.
DirectSound17.02.2007
wdsound3d.dll 5.3.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
1265kb.
DirectSound3D LUT24.03.2005
dsound (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
528kb.
DirectSound14.07.2009
dsound (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
443kb.
DirectSound14.07.2009
dsound.dll 4.05.00.0165
132kb.
Microsoft DirectSound29.07.1998
dsound.dll 4.05.00.0165
131kb.
APIs de DirectSound29.07.1998
dsound.dll 4.04.00.0068
112kb.
DirectSound APIs21.02.1997
dsound.dll 5.3.0000001.0904 built by: private/Lab06_dev(DXBLD00)
373kb.
DirectSound09.07.2004
dsound (2).dll 5.3.0000000.900 built by: DIRECTX
347kb.
DirectSound11.12.2002
dsound.dll 4.09.00.0900
465kb.
DirectSound11.12.2002
dsound.dll 4.09.00.0904
498kb.
DirectSound09.07.2004
snddsound3ddll_ret.dll M9.2.9
400kb.
Sound Engine Dll04.10.2002
snddsound3ddll_vbr.dll M9.2.9
412kb.
Sound Engine Dll06.01.2003
snddsounddll_vsd.dll M8.2.1
840kb.
Sound Engine Dll11.04.2002
Send message