OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndsuiext.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Directory Service Common UI
Kích thước tập tin: 110.5 Kb
Ngày tập tin: 14.04.2008 06:41
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
Nội bộ tên: dsuiext
Tên file gốc: dsuiext.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.5512
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt dsuiext.dll:


Sao chép tập tin dsuiext.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dsuiext.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dsuiext.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dsuiext.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dsuiext.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dsuiext.dll 5.2.3790.4275 (srv03_sp2_qfe.080417-1307)
146kb.
Directory Service Common UI09.05.2008
dsuiext.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
711kb.
Directory Service Common UI27.07.2012
dsuiext.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
685kb.
Directory Service Common UI21.11.2010
dsuiext.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
669kb.
Directory Service Common UI12.04.2018

dsuiext:
wdsuiext.dll 5.2.3790.4275 (srv03_sp2_qfe.080417-1307)
117kb.
Directory Service Common UI09.05.2008
Send message