OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndt_socket.dll

Thể loại: MindManager 10
Mô tả: Java(TM) Platform SE binary
Kích thước tập tin: 18.88 Kb
Ngày tập tin: 03.07.2012 03:26
Tập tin phiên bản: 6.0.200.2
Nội bộ tên: dt_socket
Tên file gốc: dt_socket.dll
Tên sản phẩm: Java(TM) Platform SE 6 U20
Sản phẩm phiên bản: 6.0.200.2
Tên công ty: Sun Microsystems, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dt_socket.dll:


Sao chép tập tin dt_socket.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dt_socket.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dt_socket.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dt_socket.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dt_socket.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dt_socket (2).dll 7.0.60.23
23kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
dt_socket.dll
20kb.
05.08.2010
dt_socket.dll 6.0.310.5
13kb.
Java(TM) Platform SE binary07.05.2012
dt_socket.dll 7.0.60.23
23kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
dt_socket.dll 10.0.1
27kb.
Java(TM) Platform SE binary04.04.2020

socket:
activesockets.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
51kb.
Activesockets Module17.02.2007
rebex.net.proxysocket.dll 2.0.3854.0
76kb.
Rebex Proxy Socket for .NET
A socket component for .NET with proxy support
22.12.2010
rebex.net.securesocket.dll 3.0.3854.0
100kb.
Rebex Secure Socket for .NET
TLS/SSL socket component for .NET
22.12.2010
php_sockets.dll 5.3.18
34kb.
Sockets
Thanks to Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
17.10.2012
php_sockets.dll 5.4.8
39kb.
Sockets
Thanks to Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
16.10.2012
php_sockets.dll 5.2.17.17
48kb.
Sockets
Thanks to Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
06.01.2011
php_sockets.dll 5.3.3
30kb.
Sockets
Thanks to Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
07.05.2012
php_sockets (3).dll
40kb.
07.08.2008
php_sockets.dll 5.3.10
34kb.
Sockets
Thanks to Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
02.02.2012
php_sockets.dll 5.4.4
39kb.
Sockets
Thanks to Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
13.06.2012
php_sockets.dll 5.3.14
34kb.
Sockets
Thanks to Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
13.06.2012
hvsocket.dll
31kb.
12.04.2018
websocket.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
45kb.
Web Socket API12.04.2018
windows.networking.sockets.pushenabledapplicatio 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
183kb.
Windows.Networking.Sockets.PushEnabledApplication DLL12.04.2018
Send message