OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndummy_seclabel.dll

Thể loại: Open Server
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 17.5 Kb
Ngày tập tin: 01.12.2011 23:31
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dummy_seclabel.dll:


Sao chép tập tin dummy_seclabel.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dummy_seclabel.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dummy_seclabel.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dummy_seclabel.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dummy_seclabel.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dummy_seclabel.dll
8kb.
20.09.2012

dummy:
dummyprofile.dll 16, 0, 14000, 0000
14kb.
DummyProfile
PrivateBuild: Build: 140, Release: 2012 RTM - Date: Wed 01/19/2011
20.01.2011
activitymanager_plugin_dummy.dll
41kb.
08.10.2012
libaccess_output_dummy_plugin.dll
34kb.
08.10.2012
libmux_dummy_plugin.dll
35kb.
08.10.2012
libstream_out_dummy_plugin.dll
33kb.
08.10.2012
libtdummy_plugin.dll
33kb.
08.10.2012
libvdummy_plugin.dll
36kb.
08.10.2012
libadummy_plugin.dll
34kb.
08.10.2012
libddummy_plugin.dll
35kb.
08.10.2012
libdummy_plugin.dll
34kb.
08.10.2012
libedummy_plugin.dll
33kb.
08.10.2012
libidummy_plugin.dll
35kb.
08.10.2012
dummy2.dll
56kb.
10.05.2003
dummy.dll
52kb.
10.05.2003
libmux_dummy_plugin.dll 2.2.1
19kb.
LibVLC plugin16.04.2015
Send message