OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndwintl.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Microsoft Application Error Reporting
Kích thước tập tin: 34.5 Kb
Ngày tập tin: 25.03.2005 13:00
Tập tin phiên bản: 10.0.2421
Nội bộ tên: DWIntl
Tên file gốc: DWIntl.Dll
Tên sản phẩm: Microsoft Application Error Reporting
Sản phẩm phiên bản: 10.0.2421
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt dwintl.dll:


Sao chép tập tin dwintl.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dwintl.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dwintl.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dwintl.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dwintl.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dwintl.dll 10.0.2619
54kb.
Microsoft Application Error Reporting07.08.2004
dwintl.dll 10.0.2625
53kb.
Microsoft Application Error Reporting25.01.2007
dwintl.dll 10.0.2627
54kb.
13.11.2013
dwintl20.dll 12.0.4518.1014
106kb.
Microsoft Application Error Reporting27.10.2006
dwintl20.dll 14.0.4730.1010
105kb.
Microsoft Application Error Reporting11.01.2010

dwintl:
msdwintl.dll 10.0.2508
50kb.
Microsoft Application Error Reporting21.07.2001
Send message