OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndxdiagn.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Herramienta de diagnуstico de Microsoft DirectX
Kích thước tập tin: 1.94 Mb
Ngày tập tin: 17.02.2007 01:34
Tập tin phiên bản: 5.3.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
Nội bộ tên: dxdiagn.dll
Tên file gốc: dxdiagn.dll
Tên sản phẩm: Sistema operativo Microsoft® Windows®
Sản phẩm phiên bản: 5.3.3790.3959
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt dxdiagn.dll:


Sao chép tập tin dxdiagn.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dxdiagn.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dxdiagn.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dxdiagn.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dxdiagn.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dxdiagn (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
206kb.
Microsoft DirectX Diagnostic Tool21.11.2010
dxdiagn (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
273kb.
Microsoft DirectX Diagnostic Tool21.11.2010
dxdiagn (2).dll 5.3.0000000.900 built by: DIRECTX
1636kb.
Herramienta de diagnуstico de Microsoft DirectX11.12.2002
dxdiagn (2).dll 5.3.0000001.902 built by: DIRECTX
1636kb.
Herramienta de diagnуstico de Microsoft DirectX30.05.2003
dxdiagn.dll 5.03.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
2064kb.
Herramienta de diagnуstico de Microsoft DirectX14.04.2008
dxdiagn.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
206kb.
Microsoft DirectX Diagnostic Tool21.11.2010
dxdiagn.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
273kb.
Microsoft DirectX Diagnostic Tool21.11.2010
dxdiagn.dll 5.3.0000001.0904 built by: private/Lab06_dev(DXBLD00)
1728kb.
Herramienta de diagnуstico de Microsoft DirectX09.07.2004
dxdiagn.dll 4.09.00.0900
1600kb.
Herramienta de diagnуstico de Microsoft DirectX11.12.2002
dxdiagn.dll 4.09.00.0904
1680kb.
Herramienta de diagnуstico de Microsoft DirectX09.07.2004
dxdiagn.dll 4.09.00.0902
1600kb.
Herramienta de diagnуstico de Microsoft DirectX30.05.2003
dxdiagn.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
365kb.
Microsoft DirectX Diagnostic Tool12.04.2018

dxdiagn:
wdxdiagn.dll 5.3.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
1724kb.
Herramienta de diagnуstico de Microsoft DirectX17.02.2007
Send message