OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndxsupport.cfg

Thể loại: Left 4 Dead
Mô tả: Original cfg file
Kích thước tập tin: 127.64 Kb
Ngày tập tin: 03.06.2009 18:49
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt dxsupport.cfg:


Sao chép tập tin dxsupport.cfg thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dxsupport.cfg.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dxsupport.cfg vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dxsupport.cfg để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dxsupport.cfg và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dxsupport (2).cfg
123kb.
01.06.2006
dxsupport (5).cfg
126kb.
01.06.2006
dxsupport (7).cfg
177kb.
01.06.2006
dxsupport.cfg
284kb.
10.10.2007
dxsupport.cfg
194kb.
09.08.2009
dxsupport.cfg
286kb.
02.10.2008
dxsupport.cfg
286kb.
01.12.2008
dxsupport.cfg
159kb.
23.11.2009
dxsupport.cfg
228kb.
19.10.2021
dxsupport_episodic.cfg
1kb.
03.06.2009
dxsupport_mac.cfg
13kb.
19.10.2021
dxsupport_override.cfg
0kb.
03.06.2009
dxsupport_override.cfg
0kb.
10.10.2007
dxsupport_override.cfg
0kb.
23.01.2008
dxsupport_reqs (2).cfg
0kb.
01.06.2006
dxsupport_reqs (6).cfg
0kb.
01.06.2006
dxsupport_reqs (8).cfg
0kb.
01.06.2006
Send message