OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêndxtmsft.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: DirectX Media -- Image DirectX Transforms
Kích thước tập tin: 496.5 Kb
Ngày tập tin: 08.03.2009 08:38
Tập tin phiên bản: 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0338)
Nội bộ tên: DXTMSFT
Tên file gốc: DXTMSFT.DLL
Tên sản phẩm: Windows® Internet Explorer
Sản phẩm phiên bản: 8.00.6001.18702
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt dxtmsft.dll:


Sao chép tập tin dxtmsft.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dxtmsft.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dxtmsft.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dxtmsft.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dxtmsft.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dxtmsft (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
346kb.
DirectX Media -- Image DirectX Transforms27.07.2012
dxtmsft (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
442kb.
DirectX Media -- Image DirectX Transforms27.07.2012
dxtmsft.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
350kb.
DirectX Media -- Image DirectX Transforms14.04.2008
dxtmsft.dll 5.50.4522.1800
420kb.
DirectX Media -- Image DirectX Transforms20.10.2000
dxtmsft.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
346kb.
DirectX Media -- Image DirectX Transforms27.07.2012
dxtmsft.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
442kb.
DirectX Media -- Image DirectX Transforms27.07.2012
dxtmsft.dll 8.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
486kb.
DirectX Media -- Image DirectX Transforms14.07.2009
dxtmsft.dll 8.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
338kb.
DirectX Media -- Image DirectX Transforms14.07.2009
dxtmsft.dll 6.03.01.0146
351kb.
DirectX Media -- Image DirectX Transforms11.12.2002
dxtmsft.dll 11.00.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
453kb.
DirectX Media -- Image DirectX Transforms12.04.2018

dxtmsft:
wdxtmsft.dll 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)
340kb.
DirectX Media -- Image DirectX Transforms08.03.2009
Send message