OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên



dxtrans.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: DirectX Media -- DirectX Transform Core
Kích thước tập tin: 311 Kb
Ngày tập tin: 08.03.2009 08:37
Tập tin phiên bản: 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0338)
Nội bộ tên: DXTRANS.DLL
Tên file gốc: DXTRANS.DLL
Tên sản phẩm: Windows® Internet Explorer
Sản phẩm phiên bản: 8.00.6001.18702
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của




Làm thế nào để cài đặt dxtrans.dll:


Sao chép tập tin dxtrans.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu dxtrans.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép dxtrans.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép dxtrans.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 dxtrans.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
dxtrans (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
218kb.
DirectX Media -- DirectX Transform Core27.07.2012
dxtrans (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
276kb.
DirectX Media -- DirectX Transform Core27.07.2012
dxtrans.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
201kb.
DirectX Media -- DirectX Transform Core14.04.2008
dxtrans.dll 5.50.4522.1800
209kb.
DirectX Media -- DirectX Transform Core20.10.2000
dxtrans.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
218kb.
DirectX Media -- DirectX Transform Core27.07.2012
dxtrans.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
276kb.
DirectX Media -- DirectX Transform Core27.07.2012
dxtrans.dll 8.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
309kb.
DirectX Media -- DirectX Transform Core14.07.2009
dxtrans.dll 8.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
211kb.
DirectX Media -- DirectX Transform Core14.07.2009
dxtrans.dll 16, 0, 14000, 0000
43kb.
DxTrans
PrivateBuild: Build: 140, Release: 2012 RTM - Date: Wed 01/19/2011
20.01.2011
dxtrans.dll 6.03.01.0146
195kb.
DirectX Media -- DirectX Transform Core11.12.2002
dxtrans.dll 11.00.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
273kb.
DirectX Media -- DirectX Transform Core12.04.2018

dxtrans:
wdxtrans.dll 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)
211kb.
DirectX Media -- DirectX Transform Core08.03.2009




Send message