OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêne1f00f2a-efd1-4aeb-a689-6a8465bcf5fa.dll

Thể loại: Ship Simulator 2006
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 324 Kb
Ngày tập tin: 17.10.2005 14:48
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt e1f00f2a-efd1-4aeb-a689-6a8465bcf5fa.dll:


Sao chép tập tin e1f00f2a-efd1-4aeb-a689-6a8465bcf5fa.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu e1f00f2a-efd1-4aeb-a689-6a8465bcf5fa.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép e1f00f2a-efd1-4aeb-a689-6a8465bcf5fa.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép e1f00f2a-efd1-4aeb-a689-6a8465bcf5fa.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 e1f00f2a-efd1-4aeb-a689-6a8465bcf5fa.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


efd:
rdprefdrvapi (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
23kb.
Reflector Driver API21.11.2010
rdprefdrvapi.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
23kb.
Reflector Driver API21.11.2010
rdprefdrvapi (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
21kb.
Reflector Driver API21.11.2010
defdoc.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
22kb.
Default Document handler14.07.2009
rdprefdd (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
32kb.
Microsoft RDP Reflector Display Driver14.07.2009
defdoc.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
19kb.
Default Document handler14.07.2009
2013b2a6-9cb0-4956-8080-d7efdbd5386f.dll
9kb.
03.03.2009
defdynamicloadout (2).ini
32kb.
23.02.2005
defdynamicloadout.ini
34kb.
22.11.2005
4236b155-beeb-4806-a4e7-0a3610b5cefd.dll
12kb.
17.10.2005
6adefdf6-e626-40db-8d4e-663a275063b6.dll
15kb.
17.10.2005
storagefdlo.dll 7.2.4.1
81kb.
03.12.2021
Send message