OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêneapphost.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Microsoft EAPHost Peer service
Kích thước tập tin: 296.5 Kb
Ngày tập tin: 21.11.2010 07:24
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Nội bộ tên: eapphost.dll
Tên file gốc: eapphost.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17514
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt eapphost.dll:


Sao chép tập tin eapphost.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu eapphost.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép eapphost.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép eapphost.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 eapphost.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
eapphost (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
297kb.
Microsoft EAPHost Peer service21.11.2010
eapphost (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
217kb.
Microsoft EAPHost Peer service21.11.2010
eapphost.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
176kb.
Microsoft EAPHost Peer service14.04.2008
eapphost.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
294kb.
Microsoft EAPHost Peer service12.04.2018
Send message