OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênefsadu (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: File Encryption Utility
Kích thước tập tin: 81 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:15
Tập tin phiên bản: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: efsadu
Tên file gốc: EFSADU.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7600.16385
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt efsadu (2).dll:


Sao chép tập tin efsadu (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu efsadu (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép efsadu (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép efsadu (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 efsadu (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
efsadu (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
95kb.
File Encryption Utility14.07.2009
efsadu.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
26kb.
File Encryption Utility14.04.2008
efsadu.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
45kb.
File Encryption Utility24.03.2005
efsadu.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
124kb.
File Encryption Utility12.04.2018

efsadu:
wefsadu.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
29kb.
File Encryption Utility25.03.2003
Send message