OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênels.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Event Viewer Snapin
Kích thước tập tin: 326.5 Kb
Ngày tập tin: 17.02.2007 01:34
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
Nội bộ tên: ELS
Tên file gốc: ELS.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.3959
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt els.dll:


Sao chép tập tin els.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu els.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép els.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép els.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 els.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
els.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
179kb.
Event Viewer Snapin14.04.2008
els.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
264kb.
Event Viewer Snapin27.07.2012
els.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
236kb.
Event Viewer Snapin14.07.2009
els.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
175kb.
Event Viewer Snapin14.07.2009
els.dll 5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920)
163kb.
13.11.2013
els.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
218kb.
Event Viewer Snapin12.04.2018
elscore (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
45kb.
Els Core Platform DLL14.07.2009
elscore (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
38kb.
Els Core Platform DLL14.07.2009
elscore.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
75kb.
Els Core Platform DLL12.04.2018
elshyph.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
231kb.
ELS Hyphenation Service12.04.2018
elslad (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
633kb.
ELS Language Detection14.07.2009
elslad (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
539kb.
ELS Language Detection14.07.2009
elslad.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
686kb.
ELS Language Detection12.04.2018
elstrans (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
22kb.
ELS Transliteration Service21.11.2010
elstrans (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
25kb.
ELS Transliteration Service21.11.2010
elstrans.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
22kb.
ELS Transliteration Service21.11.2010
elstrans.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
30kb.
ELS Transliteration Service12.04.2018

els:
wels.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
194kb.
Event Viewer Snapin17.02.2007
system.servicemodel.channels.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
36kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
system.servicemodel.channels.resources.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
12kb.
System.ServiceModel.Channels.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
27.07.2012
nl7models0011.dll 14.0.4763.1000
6474kb.
Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code29.03.2010
nlsmodels0011 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
4953kb.
Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nl7models0007.dll 14.0.6015.1000
6293kb.
Microsoft German Natural Language Server Data and Code02.09.2011
nl7models0009.dll 14.0.6016.1000
5670kb.
Microsoft English Natural Language Server Data and Code02.09.2011
nl7models0011.dll 14.0.6015.1000
6474kb.
Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code21.12.2010
Send message