OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênengtxt60.dll

Thể loại: Text-to-speech
Mô tả: Windows 95/NT TTS STDPP Eng.GBR for SDK V6
Kích thước tập tin: 60.5 Kb
Ngày tập tin: 24.02.1999 16:17
Tập tin phiên bản: 2, 1, 5, 1
Nội bộ tên: Engtxt60
Tên file gốc: Engtxt60.dll
Tên sản phẩm: Windows 95/NT TTS SDK Eng.GBR V6
Sản phẩm phiên bản: 2.01
Tên công ty: Lernout & Hauspie Speech Products
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt engtxt60.dll:


Sao chép tập tin engtxt60.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu engtxt60.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép engtxt60.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép engtxt60.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 engtxt60.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message