OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênepngui40.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: EPNGUI40
Kích thước tập tin: 87 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 20:17
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1156
Nội bộ tên: EPNGUI40
Tên file gốc: EPNGUI40.DLL
Tên sản phẩm: EPSON Color Printing Plugin
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1156
Tên công ty: SEIKO EPSON CORP.
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt epngui40.dll:


Sao chép tập tin epngui40.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu epngui40.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép epngui40.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép epngui40.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 epngui40.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
epngui40.dll 5.1.2466.0
61kb.
EPNGUI4017.08.2001

epngui:
epngui10.dll 5.1.2466.0
77kb.
EPNGUI1017.08.2001
epngui30.dll 5.1.2466.0
57kb.
EPNGUI3017.08.2001
epngui10.dll 5.2.3790.1156
105kb.
EPNGUI1024.03.2005
epngui30.dll 5.2.3790.1156
83kb.
EPNGUI3024.03.2005
Send message