OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênepnhte3q.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: EPNHTE3Q
Kích thước tập tin: 1.35 Mb
Ngày tập tin: 17.08.2001 23:36
Tập tin phiên bản: 5.1.2494.0
Nội bộ tên: EPNHTE3Q
Tên file gốc: EPNHTE3Q.DLL
Tên sản phẩm: EPSON Color Printing Plugin
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2494.0
Tên công ty: SEIKO EPSON CORP.
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt epnhte3q.dll:


Sao chép tập tin epnhte3q.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu epnhte3q.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép epnhte3q.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép epnhte3q.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 epnhte3q.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
epnhte3q.dll 5.2.3790.1156
1449kb.
EPNHTE3Q24.03.2005

epnhte:
epnhte2j.dll 5.1.2494.0
1258kb.
EPNHTE2J17.08.2001
epnhte2k.dll 5.1.2494.0
875kb.
EPNHTE2K17.08.2001
epnhte2m.dll 5.1.2494.0
595kb.
EPNHTE2M17.08.2001
epnhte3n.dll 5.1.2494.0
900kb.
EPNHTE3N17.08.2001
epnhte3o.dll 5.1.2494.0
419kb.
EPNHTE3O17.08.2001
epnhte3p.dll 5.1.2494.0
369kb.
EPNHTE3P17.08.2001
epnhte3t.dll 5.1.2494.0
1700kb.
EPNHTE3T17.08.2001
epnhte3v.dll 5.1.2494.0
890kb.
EPNHTE3V17.08.2001
epnhte4a.dll 5.1.2494.0
640kb.
EPNHTE4A17.08.2001
epnhte4b.dll 5.1.2494.0
1057kb.
EPNHTE4B17.08.2001
epnhte4c.dll 5.1.2494.0
1057kb.
EPNHTE4C17.08.2001
epnhte4d.dll 5.1.2494.0
511kb.
EPNHTE4D17.08.2001
epnhte4g.dll 5.1.2494.0
1154kb.
EPNHTE4G17.08.2001
epnhte4h.dll 5.1.2494.0
1154kb.
EPNHTE4H17.08.2001
epnhte4i.dll 5.1.2494.0
1252kb.
EPNHTE4I17.08.2001
epnhte4j.dll 5.1.2494.0
2009kb.
EPNHTE4J17.08.2001
epnhte4k.dll 5.1.2494.0
2145kb.
EPNHTE4K17.08.2001
epnhte4l.dll 5.1.2494.0
1455kb.
EPNHTE4L17.08.2001
epnhte4n.dll 5.1.2494.0
1582kb.
EPNHTE4N17.08.2001
Send message