OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênepnhte4j.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: EPNHTE4J
Kích thước tập tin: 2.04 Mb
Ngày tập tin: 24.03.2005 20:17
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1156
Nội bộ tên: EPNHTE4J
Tên file gốc: EPNHTE4J.DLL
Tên sản phẩm: EPSON Color Printing Plugin
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1156
Tên công ty: SEIKO EPSON CORP.
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt epnhte4j.dll:


Sao chép tập tin epnhte4j.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu epnhte4j.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép epnhte4j.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép epnhte4j.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 epnhte4j.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
epnhte4j.dll 5.1.2494.0
2009kb.
EPNHTE4J17.08.2001

epnhte:
epnhte2j.dll 5.1.2494.0
1258kb.
EPNHTE2J17.08.2001
epnhte2k.dll 5.1.2494.0
875kb.
EPNHTE2K17.08.2001
epnhte2m.dll 5.1.2494.0
595kb.
EPNHTE2M17.08.2001
epnhte3n.dll 5.1.2494.0
900kb.
EPNHTE3N17.08.2001
epnhte3o.dll 5.1.2494.0
419kb.
EPNHTE3O17.08.2001
epnhte3p.dll 5.1.2494.0
369kb.
EPNHTE3P17.08.2001
epnhte3q.dll 5.1.2494.0
1382kb.
EPNHTE3Q17.08.2001
epnhte3t.dll 5.1.2494.0
1700kb.
EPNHTE3T17.08.2001
epnhte3v.dll 5.1.2494.0
890kb.
EPNHTE3V17.08.2001
epnhte4a.dll 5.1.2494.0
640kb.
EPNHTE4A17.08.2001
epnhte4b.dll 5.1.2494.0
1057kb.
EPNHTE4B17.08.2001
epnhte4c.dll 5.1.2494.0
1057kb.
EPNHTE4C17.08.2001
epnhte4d.dll 5.1.2494.0
511kb.
EPNHTE4D17.08.2001
epnhte4g.dll 5.1.2494.0
1154kb.
EPNHTE4G17.08.2001
epnhte4h.dll 5.1.2494.0
1154kb.
EPNHTE4H17.08.2001
epnhte4i.dll 5.1.2494.0
1252kb.
EPNHTE4I17.08.2001
epnhte4k.dll 5.1.2494.0
2145kb.
EPNHTE4K17.08.2001
epnhte4l.dll 5.1.2494.0
1455kb.
EPNHTE4L17.08.2001
epnhte4n.dll 5.1.2494.0
1582kb.
EPNHTE4N17.08.2001
Send message