OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênetdapix (3).dll

Thể loại: G465-G565
Mô tả: ETD Ware TSR Enhancements
Kích thước tập tin: 311.88 Kb
Ngày tập tin: 17.05.2010 03:33
Tập tin phiên bản: 7, 0, 4, 17
Nội bộ tên: ETDApix.dll
Tên file gốc: ETDApix.dll
Tên sản phẩm: ELAN Smart-Pad
Sản phẩm phiên bản: 7, 0, 4, 17
Tên công ty: ELAN Microelectronics Corp.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt etdapix (3).dll:


Sao chép tập tin etdapix (3).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu etdapix (3).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép etdapix (3).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép etdapix (3).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 etdapix (3).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
etdapix (2).dll 7, 0, 4, 17
266kb.
ETD Ware TSR Enhancements17.05.2010
etdapix (2).dll 7, 0, 6, 0
286kb.
ETD Ware TSR Enhancements08.07.2009
etdapix.dll 8, 2, 0, 11
327kb.
ETD Driver Function Dll13.12.2010
etdapix.dll 7, 0, 6, 0
246kb.
ETD Ware TSR Enhancements08.07.2009
Send message