OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênetduninst.dll

Thể loại: DRIVER for Asus P81IJ
Mô tả: ETD Ware Uninstall Application
Kích thước tập tin: 204.5 Kb
Ngày tập tin: 07.07.2009 04:52
Tập tin phiên bản: 7, 0, 6, 0
Nội bộ tên: ETDUninst.dll
Tên file gốc: ETDUninst.dll
Tên sản phẩm: ELAN Smart-Pad
Sản phẩm phiên bản: 7, 0, 6, 0
Tên công ty: ELAN Microelectronic Corp.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt etduninst.dll:


Sao chép tập tin etduninst.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu etduninst.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép etduninst.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép etduninst.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 etduninst.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
etduninst (2).dll 8, 0, 0, 0
244kb.
ETD Ware Uninstall Application17.05.2010
etduninst (2).dll 7, 0, 6, 0
239kb.
ETD Ware Uninstall Application07.07.2009
etduninst.dll 8, 0, 0, 0
247kb.
ETD Ware Uninstall Application13.12.2010
etduninst.dll 8, 0, 0, 0
208kb.
ETD Ware Uninstall Application17.05.2010
etduninst.exe 7, 0, 6, 0
239kb.
ETD Ware Uninstall Application07.07.2009
Send message