OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênexplorer++cs.dll

Thể loại: Open Server
Mô tả: Explorer++ Translation DLL
Kích thước tập tin: 56.5 Kb
Ngày tập tin: 12.11.2011 04:57
Tập tin phiên bản: 1.3.4.0
Nội bộ tên: Explorer++ Czech Translation DLL
Tên file gốc: Explorer++CS.dll
Tên sản phẩm: Explorer++
Sản phẩm phiên bản: 1.3.4.0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt explorer++cs.dll:


Sao chép tập tin explorer++cs.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu explorer++cs.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép explorer++cs.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép explorer++cs.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 explorer++cs.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


explorer:
fileexplorer.dll 1.0.0.0
32kb.
FileExplorer
FileExplorer Plugin For FlashDevelop.
22.12.2011
networkexplorer.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1745kb.
Network Explorer27.07.2012
networkexplorer.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1734kb.
Network Explorer27.07.2012
explorerframe (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1459kb.
ExplorerFrame21.11.2010
explorerframe.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1459kb.
ExplorerFrame21.11.2010
networkexplorer.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1623kb.
Network Explorer21.11.2010
explorerframe (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1823kb.
ExplorerFrame21.11.2010
explorerframe.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1823kb.
ExplorerFrame21.11.2010
explorerframework.dll 14.0.0.121
56kb.
ExplorerFramework
Explorer Framework
23.02.2011
explorermanagement.dll 14.0.0.121
45kb.
23.02.2011
materialexplorerview.dll 14.0.0.121
97kb.
23.02.2011
maxexplorerbindings.dll 14.0.0.121
94kb.
23.02.2011
sceneexplorer.dll 14.0.0.121
275kb.
23.02.2011
sceneexplorerview.dll 14.0.0.121
162kb.
23.02.2011
thumbnailexplorer.dll 3, 1, 0, 0
140kb.
30.10.2009
explorer.dll 0, 0, 0, 0
44kb.
AkelPad (x64) text editor plugin22.07.2012
explorer.dll 1.0.0.0
165kb.
explorer20.09.2012
diskexplorerhelper.dll 2.4.0.5
350kb.
Disk Explorer Library
Part of Auslogics BoostSpeed
17.08.2012
diskexplorer.exe 2.4.0.5
1317kb.
Disk Explorer
Part of Auslogics BoostSpeed
17.08.2012
mm7fileexplorer.dll 10.2.209.0
86kb.
Mm7FileExplorer
Mm7FileExplorer|Built by Mindjet|Version 4.0.0
03.07.2012
Send message