OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênextensibility.dll

Thể loại: MindManager 10
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 10.38 Kb
Ngày tập tin: 03.07.2012 03:25
Tập tin phiên bản: 7.00.9466
Nội bộ tên: Extensibility.dll
Tên file gốc: Extensibility.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Visual Studio .NET
Sản phẩm phiên bản: 7.00.9466
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt extensibility.dll:


Sao chép tập tin extensibility.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu extensibility.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép extensibility.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép extensibility.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 extensibility.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


extensibility:
settingsextensibilityhandlers.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
140kb.
System Settings SettingsExtensibility Handler Implementation12.04.2018
systemsettings.settingsextensibility.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
159kb.
System Settings Extensibility Handler Implementation12.04.2018
Send message