OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênf9388fdd-eeea-459f-9246-e7ac017e0062.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 8 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 12:57
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt f9388fdd-eeea-459f-9246-e7ac017e0062.dll:


Sao chép tập tin f9388fdd-eeea-459f-9246-e7ac017e0062.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu f9388fdd-eeea-459f-9246-e7ac017e0062.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép f9388fdd-eeea-459f-9246-e7ac017e0062.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép f9388fdd-eeea-459f-9246-e7ac017e0062.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 f9388fdd-eeea-459f-9246-e7ac017e0062.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
f9388fdd-eeea-459f-9246-e7ac017e0062.dll
7kb.
17.10.2005

fdd:
rdprefdd (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
32kb.
Microsoft RDP Reflector Display Driver14.07.2009
fddevquery.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
34kb.
Microsoft Windows Device Query Helper12.04.2018
Send message