OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênfargo.pdd.dll

Thể loại: Sony Vegas
Mô tả: CD Architect Fargo Signature Printer Module
Kích thước tập tin: 1.57 Mb
Ngày tập tin: 03.01.2011 08:59
Tập tin phiên bản: Version 3.0 (Build 3923)
Nội bộ tên: SFPRNSIM.CDD
Tên file gốc: SFPRNSIM.CDD
Tên sản phẩm: Sony CD Architect
Sản phẩm phiên bản: Version 3.0 (Build 3923)
Tên công ty: Sony Creative Software Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt fargo.pdd.dll:


Sao chép tập tin fargo.pdd.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu fargo.pdd.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép fargo.pdd.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép fargo.pdd.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 fargo.pdd.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message