OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênfbb1d22b-cbb2-4a2a-aac3-4bb57f144fd4.dll

Thể loại: Ship Simulator 2006
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 11.5 Kb
Ngày tập tin: 12.10.2006 11:57
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt fbb1d22b-cbb2-4a2a-aac3-4bb57f144fd4.dll:


Sao chép tập tin fbb1d22b-cbb2-4a2a-aac3-4bb57f144fd4.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu fbb1d22b-cbb2-4a2a-aac3-4bb57f144fd4.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép fbb1d22b-cbb2-4a2a-aac3-4bb57f144fd4.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép fbb1d22b-cbb2-4a2a-aac3-4bb57f144fd4.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 fbb1d22b-cbb2-4a2a-aac3-4bb57f144fd4.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
fbb1d22b-cbb2-4a2a-aac3-4bb57f144fd4.dll
12kb.
03.03.2009

fbb:
1b91b38d-f453-4ec9-83c3-6fbb48b87a62.dll
15kb.
12.10.2006
Send message