OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênffmpeg.dll

Thể loại: K-Lite Codec Pack
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 3.81 Mb
Ngày tập tin: 05.04.2020 17:35
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ffmpeg.dll:


Sao chép tập tin ffmpeg.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ffmpeg.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ffmpeg.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ffmpeg.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ffmpeg.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ffmpeg.dll
3984kb.
20.07.2012
ffmpeg.dll
3861kb.
05.04.2020

ffmpeg:
gstffmpegcolorspace.dll
165kb.
03.10.2012
opencv_ffmpeg.dll
5771kb.
08.10.2012
Send message