OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênfilezillaportable.ini

Thể loại: Open Server
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.34 Kb
Ngày tập tin: 08.04.2012 12:36
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt filezillaportable.ini:


Sao chép tập tin filezillaportable.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu filezillaportable.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép filezillaportable.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép filezillaportable.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 filezillaportable.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
filezillaportable (2).ini
0kb.
11.08.2006
filezillaportable.exe 1.6.11.0
162kb.
FileZilla Portable
Allows FileZilla to be run from a removable drive. For additional details, visit PortableApps.com/FileZillaPortable
28.03.2011
filezillaportablesettings.ini
0kb.
26.09.2012
Send message