OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênfireworks library.dll

Thể loại: Macromedia Dreamweaver 8
Mô tả: Fireworks Library
Kích thước tập tin: 2.29 Mb
Ngày tập tin: 30.08.2005 16:19
Tập tin phiên bản: 7.0
Nội bộ tên: Fireworks Library
Tên file gốc: Fireworks Library.dll
Tên sản phẩm: Macromedia Fireworks Library
Sản phẩm phiên bản: 7.0
Tên công ty: Macromedia Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt fireworks library.dll:


Sao chép tập tin fireworks library.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu fireworks library.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép fireworks library.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép fireworks library.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 fireworks library.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message