OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênflash11.ocx

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Adobe Flash Player 11.3 r300
Kích thước tập tin: 11.87 Mb
Ngày tập tin: 12.06.2012 02:31
Tập tin phiên bản: 11,3,300,257
Nội bộ tên: Adobe Flash Player 11.3
Tên file gốc: Flash.ocx
Tên sản phẩm: Shockwave Flash
Sản phẩm phiên bản: 11,3,300,257
Tên công ty: Adobe Systems, Inc.
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt flash11.ocx:


Sao chép tập tin flash11.ocx thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu flash11.ocx.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép flash11.ocx vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép flash11.ocx để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 flash11.ocx và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
flash11.dll 11,3,300,257
500kb.
Adobe Flash Player Helper 11.3 r30012.06.2012

flash:
flash.ocx 6,0,79,0
813kb.
Macromedia Flash Player 6.0 r7931.12.2006
wflash11.dll 11,3,300,257
454kb.
Adobe Flash Player Helper 11.3 r30012.06.2012
wflash11.ocx 11,3,300,257
9065kb.
Adobe Flash Player 11.3 r30012.06.2012
flash32_11_3_300_270.ocx 11,3,300,270
9068kb.
Adobe Flash Player 11.3 r30010.08.2012
flash64_11_3_300_270.ocx 11,3,300,270
12159kb.
Adobe Flash Player 11.3 r30010.08.2012
flashconnect.dll 1.0.0.0
13kb.
FlashConnect
FlashConnect Plugin For FlashDevelop.
22.12.2011
flashdebugger.dll 1.0.0.0
101kb.
FlashDebugger
FlashDebugger Plugin For FlashDevelop.
22.12.2011
flashlogviewer.dll 1.0.0.0
20kb.
FlashLogViewer
FlashLogViewer Plugin For FlashDevelop.
22.12.2011
flashviewer.dll 1.0.0.0
55kb.
FlashViewer
FlashViewer Plugin For FlashDevelop.
22.12.2011
flash.dll 5,2,501,0
546kb.
FlashLite Player 5.0 r009.02.2011
flash_pix8888_32.dll 5,2,501,0
546kb.
FlashLite Player 5.0 r009.02.2011
flashlite.dll 7, 1, 501, 0
714kb.
FlashLite Player09.02.2011
flashlite21.dll 7, 2, 501, 0
750kb.
FlashLite Player09.02.2011
flashlite21_pix8888_32.dll 7, 2, 501, 0
790kb.
FlashLite Player09.02.2011
flashlite_pix8888_32.dll 7, 1, 501, 0
742kb.
FlashLite Player09.02.2011
flashsnddec.dll 2, 0, 0, 2
162kb.
Flash Sound Decoder09.02.2011
flashutil32_11_3_300_271_activex.dll 11,3,300,271
456kb.
Adobe Flash Player Helper 11.3 r30014.08.2012
flashutil64_11_3_300_271_activex.dll 11,3,300,271
501kb.
Adobe Flash Player Helper 11.3 r30014.08.2012
Send message