OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênflashlite21.dll

Thể loại: Adobe x86
Mô tả: FlashLite Player
Kích thước tập tin: 0.73 Mb
Ngày tập tin: 09.02.2011 16:02
Tập tin phiên bản: 7, 2, 501, 0
Nội bộ tên: flashlite
Tên file gốc: flashlite.dll
Tên sản phẩm: FlashLite Player 2.1
Sản phẩm phiên bản: 7, 2, 501, 0
Tên công ty: Adobe Systems Incorporated.
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt flashlite21.dll:


Sao chép tập tin flashlite21.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu flashlite21.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép flashlite21.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép flashlite21.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 flashlite21.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
flashlite21_pix8888_32.dll 7, 2, 501, 0
790kb.
FlashLite Player09.02.2011

flashlite:
flashlite.dll 7, 1, 501, 0
714kb.
FlashLite Player09.02.2011
flashlite_pix8888_32.dll 7, 1, 501, 0
742kb.
FlashLite Player09.02.2011
flashlite_16bit (2).dll
2758kb.
09.02.2011
flashlite_16bit.dll
810kb.
09.02.2011
flashlite_32bit (2).dll
2782kb.
09.02.2011
flashlite_32bit (3).dll
850kb.
09.02.2011
flashlite_pix565_16_manual_slicing.dll
714kb.
09.02.2011
flashlite_pix8888_32_browser.dll
706kb.
09.02.2011
Send message