OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênflashlite_32bit (2).dll

Thể loại: Adobe Device Central CS5.5
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 2.72 Mb
Ngày tập tin: 09.02.2011 14:02
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt flashlite_32bit (2).dll:


Sao chép tập tin flashlite_32bit (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu flashlite_32bit (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép flashlite_32bit (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép flashlite_32bit (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 flashlite_32bit (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
flashlite_32bit (3).dll
850kb.
09.02.2011

flashlite:
flashlite.dll 7, 1, 501, 0
714kb.
FlashLite Player09.02.2011
flashlite21.dll 7, 2, 501, 0
750kb.
FlashLite Player09.02.2011
flashlite21_pix8888_32.dll 7, 2, 501, 0
790kb.
FlashLite Player09.02.2011
flashlite_pix8888_32.dll 7, 1, 501, 0
742kb.
FlashLite Player09.02.2011
flashlite_16bit (2).dll
2758kb.
09.02.2011
flashlite_16bit.dll
810kb.
09.02.2011
flashlite_pix565_16_manual_slicing.dll
714kb.
09.02.2011
flashlite_pix8888_32_browser.dll
706kb.
09.02.2011
Send message