OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêng2p_dun.dll

Thể loại: Nuance
Mô tả: g2p_dun
Kích thước tập tin: 0.85 Mb
Ngày tập tin: 24.10.2006 12:13
Tập tin phiên bản: 4.0.2.6222
Nội bộ tên: g2p_dun
Tên file gốc: g2p_dun.dll
Tên sản phẩm: RealSpeak
Sản phẩm phiên bản: 4.0.2.6222
Tên công ty: Nuance Communications, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt g2p_dun.dll:


Sao chép tập tin g2p_dun.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu g2p_dun.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép g2p_dun.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép g2p_dun.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 g2p_dun.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


dun:
msmdun80.dll 2000.080.2039.00
195kb.
String Function .DLL for SQL Enterprise Components
NT INTEL X86
04.05.2005
findunit70.dll 1.1.0.0
73kb.
15.05.2006
dunzip32.dll 5.00.08
146kb.
DynaZip-32 Multi-Threading UnZip DLL03.07.2012
etduninst.dll 8, 0, 0, 0
247kb.
ETD Ware Uninstall Application13.12.2010
etdun_inst.exe 8, 2, 0, 7
2482kb.
ETD Ware Un_inst Application13.12.2010
etduninst.dll 7, 0, 6, 0
205kb.
ETD Ware Uninstall Application07.07.2009
etduninst.exe 7, 0, 6, 0
239kb.
ETD Ware Uninstall Application07.07.2009
etduninst.dll 8, 0, 0, 0
208kb.
ETD Ware Uninstall Application17.05.2010
etduninst (2).dll 8, 0, 0, 0
244kb.
ETD Ware Uninstall Application17.05.2010
etdun_inst (2).exe 8, 0, 0, 0
1682kb.
ETD Ware Un_install Application17.05.2010
etdun_inst (3).exe 8, 0, 0, 0
2473kb.
ETD Ware Un_install Application17.05.2010
etduninst (2).dll 7, 0, 6, 0
239kb.
ETD Ware Uninstall Application07.07.2009
q3duninst.exe
44kb.
12.10.2006
Send message